Aan de slag met professioneel statuut

De Wet Beroep Leraar (WBL) komt eraan: vanaf 1 augustus 2017 krijgen alle leraren in het po, vo en het speciaal onderwijs ermee te maken. De WBL, de wet rond de invoering van het lerarenregister, heeft tot doel de positie van leraren te versterken en hun zeggenschap over het eigen beroep te vergroten.
De Wet Beroep Leraar is een poging van de wetgever om de trend te doorbreken waarbij management en bestuur steeds meer zaken zijn gaan voorschrijven; zaken waaraan leraren zich vervolgens moesten houden in hun manier van werken.
Eén van de manieren waarop de WBL de voorschriftentrend probeert te doorbreken is de wettelijke eis van het instellen van een professioneel statuut per school. Het beschikken over een professioneel statuut is vanaf het komende schooljaar een bekostigingsvoorwaarde.

Het professioneel statuut is een uitkomst van overleg tussen leraren en schoolleiding. In het professionele statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. Met de invoering van het statuut krijgt de professionele ruimte van leraren en teams een wettelijk verankering.
Leraren kunnen in het professioneel statuut met hun bestuur afspreken dat de school een lerarenberaad kent. In dit gezelschap krijgt de bedoelde zeggenschap over professionele ruimte dan handen en voeten. Ook kunnen leraren met hun bestuur afspreken dat een vertegenwoordiging van leraren uit het beraad regelmatig overlegt met het bestuur of de leiding van de school.

Respecteren

In het professioneel statuut staan concrete afspraken over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. De wet schrijft voor dat de leraar voldoende zeggenschap heeft over de inhoud van de lesstof, de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt. Ook moet de leraar voldoende te zeggen hebben over de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven. Hieronder valt ook de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders. Ook moeten er afspraken komen over zeggenschap met betrekking tot het onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel van het team.
Dat lijkt allemaal erg abstract, maar leraren hebben er wel degelijk voordeel van, verwacht de AOb. Het professioneel statuut garandeert dat leraren binnen een school voldoende zeggenschap krijgen over de hiervoor beschreven onderdelen. Immers alleen een leraar die beschikt over voldoende professionele ruimte, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school, is in staat om zijn werk goed te doen.

Rol van de mr

Wettelijk gezien heeft de mr geen medezeggenschap bij de totstandkoming en vaststelling van het professioneel statuut. Het statuut valt niet onder de advies- of instemmingsrecht van de mr. Dit wil echter niet zeggen dat het professioneel statuut en een eventueel lerarenberaad volledig los staan van de mr. Zo heeft de mr volgens de Wet medezeggenschap op scholen de taak 'het overleg binnen de school te bevorderen'. Dat kunnen de mr-leden doen door het team aan te sporen om serieus met het statuut aan de slag te gaan. Daarnaast kan het professioneel statuut bijdragen aan het vergroten van de participatie binnen de school, een brede dialoog bevorderen en zo mr en schoolleiding helpen bij het bereiken van een breed gedragen en doelmatig schoolbeleid.
Naast deze direct met het statuut verbonden zaken kan de mr het lerarenberaad benutten voor kennis en input en daarmee bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van beleid. In die hoedanigheid kan het lerarenberaad worden gebruikt als klankbord.
De AOb is blij dat met de invoering van het statuut de professionele ruimte van leraren en teams een wettelijk verankering krijgt. De bond beseft dat op veel scholen de dialoog over professionele ruimte niet vanzelf tot stand zal komen. Mede daarom wil de AOb komend jaar scholen ondersteuning bieden bij het opstellen van het professioneel statuut.
Dit kan in de vorm van coaching, begeleiding of training. Ook verwacht de AOb in het nieuwe schooljaar een digitale 'toolbox' aan te bieden die door scholen kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van een professioneel statuut.

Verschenen in infomr 2/2017

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren