Ondersteuningsplanraad: bijklussen voor mr-leden

Terwijl het protest tegen de bezuinigingen op passend onderwijs luidkeels klinkt, gaat de wetgever door. Bij de medezeggenschap in de 75 overblijvende samenwerkingsverbanden doet een nieuw fenomeen zijn intrede: de ondersteuningsplanraad. Sommige mr-leden krijgen er een intensief klusje bij.
Denk even niet aan de bezuinigingen op het passend onderwijs en de collega's die hun baan verliezen. Stel dat het parlement de nare gevolgen wegstreept, dan nog blijft de wetgever weven aan een sluitend vangnet voor iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Verspreid over 75 regio's ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden waarin elke school deel moet nemen. Alle middelen en taken komen in handen van dit samenwerkingsverband, dat een eigen bekostiging ontvangt. Ook strategische beslissingen vallen bij meerderheid van stemmen en schoolbesturen kunnen geen bezwaar aantekenen.
Om personeel en ouders een stem te geven bij de inrichting van het passend onderwijs komt er voor elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (opr). Deze is op het eerste gezicht verwant aan een mr, maar verwacht geen regionale verkiezingen. De wetgever wil de opr-leden laten afvaardigen uit de medezeggenschapsraden van de deelnemende scholen. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan is nog niet duidelijk: de medezeggenschap in de opr krijg zijn eigen statuut. Op het moment spelen gemeenschappelijke medezeggenschapsraden geen rol in de plannen.
De belangrijkste bevoegdheid van de opr is het instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Dat stelt elke vier jaar vast waar de middelen naar toe gaan en welke taken de aangesloten scholen vervullen. Wat de AOb betreft gebeurt dit globaal en houden de scholen zoveel mogelijk vrijheid voor maatwerk op locatie.
Ook krijgt de ondersteuningsplanraad recht op een bindende voordracht voor 1 zetel in de raad van toezicht van het samenwerkingsverband. Personeel van de nieuwe organisatie zit niet in deze raad, maar krijgt een eigen mr, zoals dat nu ook gebruikelijk is bij regionale expertisecentra.
Op scholen blijven alle mr-leden betrokken bij de invulling van het passend onderwijs. Om de vier jaar moet elke school een schoolondersteuningsprofiel vaststellen. Daarin staan welke voorzieningen er zijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens het wetsvoorstel krijgt de mr van de school hierover adviesrecht. Dat is volgens de AOb te vrijblijvend. De mr moet instemmingsrecht op het profiel hebben, gezien de grote gevolgen die dit deel van het werk heeft voor personeel en de aanpak van het onderwijs. Extra scholing voor nieuwe taken kan nodig zijn en ouders moeten grip hebben op de bijzondere voorzieningen voor leerlingen. De Raad van State denkt hier net zo over, maar de minister van onderwijs slaat dit advies in de wind. Naast de bezuinigingsdiscussie kan dit punt een belangrijke rol spelen bij de parlementaire behandeling van de wetgeving voor passend onderwijs, dit voorjaar.

Verstandige medezeggenschapsraden ruimen nu al tijd in om zich te verdiepen in de invoering van de nieuwe aanpak van passend onderwijs. Op 1 november wil de minister de nieuwe samenwerkingsverbanden oprichten. De eerste ondersteuningsplannen moeten voor 1 februari 2013 op tafel liggen bij de opr-leden en voor 1 mei moet de instemming zijn verleend.

Uitzondering voor zuilen

Reformatorische scholen, vrije scholen en andere onderwijsrichtingen die zich niet thuis voelen in een algemeen samenwerkingsverband kunnen hun regio verruilen voor een landelijk samenwerkingsverband rond passend onderwijs. De wet schrijft dan wel voor dat alle aangesloten scholen dezelfde ideologische richting moeten onderschrijven. Over de medezeggenschap in deze structuur is niets apart geregeld, zodat er voor sommige mr-leden in dergelijke verzuilde samenwerkingsverbanden flink wat reistijd aan zit te komen.

Verschenen in Infomr 

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren