Alex Serto: Wie betaalt functiemix na 2014?

Alex Serto (58 jaar) is docent Duits aan openbare scholengemeenschap De Amersfoortse Berg in Amersfoort. Hij is secretaris van de medezeggenschapsraad en zit daarnaast ook in de gmr. De school is hard gegroeid de afgelopen jaren en telt nu 1465 leerlingen die les krijgen van ongeveer 110 docenten. "Voor de mr vind je hier altijd wel iemand. Je vist in een grote vijver."
Het gebouw ligt prachtig: aan de bosrand en grenzend aan de meest geliefde woonwijk van Amersfoort, het Bergkwartier. 'De Berg' wordt deze buurt genoemd in het dagelijks leven, een ruim opgezette groene wijk met sfeervolle jarendertigwoningen. De school komt al jaren ruimte tekort. Noodlokalen bieden enig soelaas, maar het is niet genoeg.

Alex Serto: "De lokalen zijn ook nog eens relatief klein, want de school is ooit gebouwd als Montessorischool. Eigenlijk passen er maximaal 1150 leerlingen in dit gebouw. Er zijn net genoeg lokalen, wat soms leidt tot lange dagen en tussenuren voor docenten." Er ligt een nieuwbouwplan, maar maatregelen zijn nú al nodig, vinden schoolleiding en personeel.

Toelatingsbeleid
'Het toelatingsbeleid' staat dus op de agenda van deze mr-vergadering, en niet voor het eerst. De schoolleiding stelt voor om maximaal 230 nieuwe leerlingen toe te laten het komend schooljaar. Zelfs dan is het al moeilijk om de 'verkeersstromen' binnen school te controleren. Rector Pieter Schram: "Als de bel gaat, bepalen de leerlingen welke kant je op gaat." De Amersfoortse Berg heeft relatief weinig overblijfruimtes en praktijklokalen.
Een A4'tje legt het toelatingsbeleid nu vast. Het wordt nog juridisch getoetst. "Je moet het beleid op papier hebben voor het geval een ouder naar de rechter stapt." De plaatselijke media zullen binnenkort aandacht besteden aan de problematiek, weet Schram. "Ik verwacht wel enige commotie."Alex: "We moeten als mr dus ook nadenken wat we erover gaan zeggen, voor het geval we benaderd worden."

Dure functiemix
De functiemix keert ook nogal eens terug op de mr-agenda. Er is een 'evaluatie beloningsstructuur' gehouden, onder andere via een enquête vlak voor de zomer, met twintig respondenten. "Erg weinig", vindt een lid van de oudergeleding. Statistisch gezien niet erg representatief, erkent de rector, maar de vragenlijst is eigenlijk alleen ingevuld door mensen die van schaal veranderden. Dat verklaart het geringe aantal. "Als personeel kunnen we met de voorgestelde wijzigingen in procedure en inhoud goed leven", stelt Serto de oudergeleding gerust.
Die functiemix is wel een bron van zorg, zegt Alex. "Het heeft bij ons luxe uitgepakt: als je aan de criteria voldoet, word je in een bepaalde schaal geplaatst, zonder dat er een plafond was. Er zitten conform de eisen uit de functiemix uiteindelijk zoveel mensen in LC en LD, dat het waarschijnlijk niet meer te betalen is als in 2014 de tweede tranche is afgelopen. Dat geldt waarschijnlijk voor veel scholen, maar maakt de zorg niet minder."
In de gmr is het probleem ook al aan de orde geweest, en Serto meent te bespeuren dat het overkoepelende bestuur 'terugtrekkende bewegingen' maakt. "Stel dat we 2 ton verlies gaan draaien na 2014. Wat dan? Dat gaat ruwweg om 3 fte's. Het bestuur liet voorzichtig merken het probleem dan op het bordje van de afzonderlijke scholen te willen leggen. Er werd gesuggereerd dat de klassen dan maar groter moesten." Hilariteit bij alle geledingen van de mr: dit ziet niemand zitten, 33 leerlingen in een te klein lokaal. Het onderwerp komt binnenkort weer in de gmr. Werkgeversorganisatie VO-raad is op de hoogte. Alex: "Het heeft alle aandacht."

Uitbreiding mavo
Ook op de agenda vandaag: het voorstel van de mavo-afdeling om zeven examenvakken aan te gaan bieden, in plaats van de verplichte zes. Bedoeld om de doorstroming naar havo en vmbo te bevorderen, licht de afdelingsleider mavo de plannen toe. Zo'n voorstel komt in principe niet vanuit het management, maar vanuit de secties zelf, vertelt Alex. "We werken sinds een jaar of drie met een zogeheten beleidsraad onderwijs, de BRON. Daar zijn de verschillende vakgroepen in vertegenwoordigd en daar ligt het zwaartepunt van het onderwijsbeleid in onze school. De BRON wordt gevoed door de secties, dus door de mensen die het dichtst bij het primaire proces staan."
Uit de toelichting blijkt dat de mavo-leerlingen op de Amersfoortse Berg relatief goed presteren. De mavo-afdeling heeft de ambitie om er 'nog meer uit te halen'. Het idee is voorlopig om één van de vier lesuren per week bij Nederlands, Engels en Wiskunde weg te halen en zo ruimte te creëren voor een zevende examenvak. De oudergeleding kijkt wat bezorgd, maar volgens de mavo-docenten 'kan het makkelijk'. "Niet bij Frans en Duits, maar wel bij deze vakken." Er is bovendien een 'escape-mogelijkheid'. Het officiële examen gaat maar over zes vakken, dus een kandidaat kan op het laatste moment nog het zwakste vak af laten vallen. "Het gaat er in de eerste plaats om dat we uitdagend en stimulerend onderwijs willen bieden", verduidelijkt de afdelingsleider.
De mr ziet nog wel enige haken en ogen, blijkt in het tweede gedeelte van de vergadering, als de mr 'onder elkaar' is en insprekers en rector zijn vertrokken. "Dat er een vangnet komt voor leerlingen die het niet bij kunnen benen is natuurlijk goed, maar waar wordt dat van betaald? En hoe lang zit je hier aan vast als het niet blijkt te werken? Hoe zit het met de invoering: je kunt zoiets niet halverwege de schoolcarrière verplicht gaan stellen." Vragen volop, maar op zich staat de mr niet onwelwillend tegenover de ambities van de mavo-sectie. "Doorgaan met de planvorming, het komt ongetwijfeld terug op een volgende agenda", wordt het onderwerp afgerond.
De begroting ligt voor: "weer te laat om er echt goed naar te kijken", vindt eigenlijk iedereen. Verbeterpuntje, wordt aan de schoolleiding doorgegeven. "We worden toch voor het blok gezet. Dat moet zorgvuldiger." Alex ziet nog een punt van zorg: "Het bestuursbureau groeit. En wordt dus steeds kostbaarder."

Geen gesjoemel
Alex Serto omschrijft deze mr als 'kritisch volgend'. "Ons motto is: hart voor de zaak, spin in het web, luis in de pels." De samenwerking met de directie en de verhoudingen tussen de verschillende geledingen zijn goed: "Als er wat speelt komt het ook op tafel, er wordt niet gesjoemeld." Er is helderheid over rechten en plichten. Wanneer de oudergeleding kritiek spuit op een lesmethode, grijpt de personeelsgeleding meteen in: de inhoud van een lesmethode hoort niet thuis op het bordje van de medezeggenschapsraad. "Daar gaan we hier dus niet over discussiëren." De ouders worden wel gerustgesteld: de problematiek is bekend, er komt een externe deskundige die zich over de kwestie zal buigen. "Maar ik kijk het toch even in het reglement na of we hier als mr niks mee kunnen", aldus een ouder.
Na een korte pauze wordt de discussie meteen breder en levendiger. Wie gaat er over wat, het keert in verschillende vormen een paar keer terug tijdens deze vergadering. Er is verbazing over een poll op de schoolsite, opgesteld door de ouderraad. Onlangs verscheen daar een enquête op over alcohol op school. Een onderwerp dat in het verleden is behandeld door de mr, die instemde met het besluit dat er op school geen alcohol wordt geschonken, ook niet bij de diploma-uitreiking. Toch vreemd dat er dan een poll op de site staat. "Dat kan de ouderrraad doen, die hebben hun eigen platform. Maar je wekt natuurlijk wel verwachtingen, en de uitkomst heeft geen enkele status." De oudergeleding gaat ermee aan de slag.
Als laatste punt de roulerende voorzittershamer: volgende keer is de leerlinggeleding aan de beurt. Klusje voor eindexamenkandidaat Daniël? "Laatste kans om dat op je cv te zetten", promoten de docenten. "Daarna zijn de leerlingen pas weer in mei aan de beurt, en dan is het examentijd."

Vijf tips van Alex Serto:

1 Laat het voorzitterschap rouleren per geleding. Zo kan iedereen die dat wil, zich bekwamen in die taak.
2 Door de beschikbare taakuren voor de voorzitter niet te gebruiken, ontstaat er ruimte voor het aanstellen van een notulist.
3 Houd als pmr een voorbespreking: dan zit je als personeel op één lijn en spreek je af hoe je iets aan kunt pakken. "Wij hebben elke week een ingeroosterd pmr-overleg."
4 Vergader als pmr ook met de schoolleiding over de meest belangrijke punten voordat die aan bod komen in de mr. Dan zijn de standpunten van het personeel in elk geval duidelijk. "Onze pmr doet dat om de twee of drie weken op ons vast ingeroosterde overleg- uur."
5 Nodig de directie alleen uit voor het eerste gedeelte van de vergadering. Dan kun je tijdens het tweede deel nog terugkomen op de besproken punten en de gegeven toelichting.

Verschenen in Infomr 4/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren