Jetse van der Meulen: 'In onze lerende organisatie is de werkdruk groot'

Sportdocent Jetse van der Meulen zit in de mr van UniC in Utrecht. "Bij zo'n jonge school kun je je in de mr met hele essentiële zaken bezighouden."

Een medezeggenschapsraad waar de leerlinggeleding het hoogste woord voert? Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Maar binnen de mr van UniC (spreek op z'n Engels uit: Joenik) in Utrecht laten de leerlingen zich opvallend goed gelden. Dat is misschien een beetje te danken aan de meerdaagse LAKS-scholing die een aantal van deze leerlingen net achter de rug heeft. Ze zijn hier he-le-maal op de hoogte van hun rechten. De map 'Rule Your School' van datzelfde Landelijk Aktie Komitee Scholieren ligt prominent op tafel.

Eigenzinnig
UniC is een school voor 'eigenzinnig havo en vwo-onderwijs', meldt de eigen website. Nu nog gehuisvest in een voormalig kantoorpand - kleurrijk gepimpt tot moderne schoolomgeving - maar volgend jaar is de nieuwbouw klaar. Daar gaat UniC verder als 'een school die leerlingen aflevert die niet alleen veel kennen en kunnen, maar ook iemand zijn'. Het onderwijs vindt deels projectmatig plaats, er wordt niet gewerkt met lesuren maar met dagdelen, leerlingen werken samen in 'maatjescirkels' en elk leerjaar heeft een eigen leef- en werkruimte. Iedereen beschikt over een laptop, er is sprake van een 'elektronische leeromgeving'.
UniC is een jonge school nog, met krap 500 leerlingen, waar bij het verschijnen van dit tijdschrift net de eerste lichting vwo'ers het centraal schriftelijk examen heeft afgelegd. Het zijn spannende tijden, blijkt tijdens de vergadering waar we aan mogen schuiven. De redactie van Dubbele Punt, de schoolkrant van UniC, meldde eerder die week dat het aantal aanmeldingen voor het komende schooljaar behoorlijk tegenviel. Er schreven zich slechts zestig brugklassers in, veel minder dan de gehoopte honderd.
Het nieuws verscheen ook op de voor de buitenwereld toegankelijke website van de schoolkrant, en daar is niet iedereen onverdeeld gelukkig mee. Hoeveel 'vrijheid van drukpers' heeft de redactie eigenlijk? Het komt aan de orde bij het onderwerp leerlingenstatuut waarvan een conceptversie vandaag ter bespreking op tafel ligt. De vrijheid blijkt in de praktijk niet onbeperkt. Later die week is het bericht over de tegenvallende aanmeldingen van de site gehaald.

Bezuinigen
De tegenvallende aanmeldingen betekenen vooral ook tegenvallende inkomsten: elke leerling is immers 'goed' voor zo'n 4000 euro per jaar. Vanuit de directie komen er dus bezuinigingsvoorstellen aan de orde. Waarbij iedere aanwezige in de mr natuurlijk van harte hoopt dat er zich in tweede instantie méér leerlingen aan zullen melden zodat UniC toch dichter bij honderd brugklassers komt. Die mogelijkheid is in Utrecht vrij groot: een aantal havo-vwo-scholen in de stad heeft te maken met overintekening. Extra lokalen neerzetten gebeurt niet, Utrecht verloot de beschikbare plaatsen. De uitgelote leerlingen moeten dus op zoek naar een alternatief. "Maar we gaan nu snel onderzoeken hoe die tegenvallende cijfers te verklaren zijn", kondigt mr-lid en sportdocent Jetse van der Meulen aan. Hij wil weten waarom UniC bij minder kinderen bovenaan het lijstje staat dan verwacht. "Die analyse is echt noodzakelijk."
Directeur Dave Drossaert reageert in de vergadering: "Die trend moeten we echt keren en we willen ook leerlingen bij dat onderzoek betrekken: wat is het beeld dat er van onze school bestaat, en wat kunnen we daaraan doen? Hebben we ons te weinig geprofileerd? Volgend jaar krijgen we een nieuw gebouw, dat scheelt misschien, maar nu betekent het echt bezuinigen."
Waarna een soort Babylonische spraakverwarring ontstaat over onderwijstijd, lestijd, klokuren en thuiswerken. Vooral de ouders haken af in de discussie over wat '960 uur' nu eigenlijk precies betekent. Uiteindelijk zal het erop neerkomen dat leerlingen in de bovenbouw meer tijd thuis zullen werken om geld te sparen. De directeur geeft toe: "Dat is een heel plat argument, beslist niet onderwijskundig." Zelfs na de voorgestelde bezuinigingen blijft er een tekort, meldt hij ook eerlijk. "Daarover ga ik met mijn bestuur in de slag. Ik wil natuurlijk wel de kwaliteit van het onderwijs kunnen garanderen."
Waar zit de ruimte voor de mr nog in deze situatie? Niet bij de oudervertegenwoordiging, weet één van deze leden: "Wij hebben als 
oudergeleding geen instemmingsrecht bij bezuinigingen."

Examentraining
Er is goed onderzoek nodig naar het tegenvallend aantal aanmeldingen, vindt de complete mr. De leden vermoeden dat het deels te maken heeft met een artikel dat vorig jaar vlak na de examens in de regionale pers verscheen. Een aantal UniC-ouders liet zich daarin kritisch uit over het niveau van het onderwijs, en de inspectie constateerde een (te) groot verschil tussen de cijfers voor de schoolexamens en de uitslag van het centraal schriftelijk. De school erkent dat laatste probleem. "Het verschil tussen de manier van werken op UniC en de manier waarop zo'n examen verloopt is te groot", kijkt Jetse terug op vorig jaar. "Nu hebben we als docententeam de leerlingen daar beter op voorbereid, examentraining gegeven. Ze zijn hier op school absoluut niet gewend dat ze drie uur achter elkaar stil moeten zitten. Tijdens het centraal schriftelijk moet dat wél."
Het examen leefde dit jaar ook veel meer binnen het gebouw, vindt Jetse. "Het is een issue, er is een stunt, er hangt een scheurkalender die aftelt naar de examens, de hele school is ermee bezig." En kritiek? Daar ontkom je niet aan als nieuwe school met een vernieuwend onderwijssysteem, denkt hij. Voor hem is het één van de redenen om deel uit te willen maken van de mr: "Bij zo'n jonge school is het onderwijskundig beleid nog in bespreking. De details, de visie, dat zijn vrij essentiële zaken waar je je als mr dan mee bezig kunt houden. De teamplannen bijvoorbeeld per leerjaar, die hebben we als mr een paar keer teruggestuurd met de kanttekening: kijk daar nog eens goed naar. Er zijn op allerlei fronten nog aanpassingen mogelijk, binnen het concept natuurlijk. We zijn dit jaar voor het eerst compleet, een volwaardige school tot en met 6 vwo met een compleet docententeam."
Er is sowieso een grote betrokkenheid hier, constateert hij: "Van directie, docenten, ouders én leerlingen." Toch is het moeilijk om de personeelsgeleding in de mr goed gevuld te krijgen, zegt Jetse eerlijk. De reden? "Ik denk deels omdat we zo'n jonge school zijn. We zijn een lerende organisatie, de werkdruk is groot."

Schoolkrant
De mr-vergadering is van een ongekende levendigheid. Dat komt niet in het minst door de inbreng van de leerlingen, die gretig gebruik maken van de ruimte die ze krijgen. Wanneer mag de schoolkrant nu iets publiceren? Alleen als de redactie daar toestemming voor heeft? "Als een docententeam notulen rond zou laten slingeren staat daar niet 'vertrouwelijk' boven, maar zo'n tekst is duidelijk niet bedoeld voor publicatie." Kwestie van niet laten slingeren dus, constateert de aanwezige redacteur.

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut dat door de mr-leerlingen is opgesteld is nogal formeel van stijl, vinden de aanwezige docenten en ouders. Het gebruikt termen als 'vrijheid van opsmuk en uitdossing', 'vrijheid van drukpers', 'lijfstraffen zijn niet toegestaan'. Waarom hebben ze daarvoor gekozen? Het antwoord is ontwapenend eerlijk: "Dat maakt het echter. Officiëler, vonden we."
Al snel is duidelijk dat niet alles te regelen valt: hoeveel onderbroek mag er te zien zijn boven een laaghangende spijkerbroek, hoe kort mogen de rokjes, wat precies is aanstootgevend? "Blijf met elkaar in gesprek, daar gaat het om", luidt het advies van de directeur. Veel onderwerpen zijn bovendien al in andere reglementen geregeld. Het leerlingenstatuut moet niet voor tegenspraak zorgen en kan daarom beter slim verwijzen naar wat al elders vastligt.
Er moeten verkiezingen komen voor een nieuwe mr, en de oudergeleding bereidt die voor. Het levert weer veel stof tot praten op. Waarom wordt er in het voorliggende stuk gesproken van tegenkandidaten? Kandidaten is vriendelijker. En wanneer zijn de verkiezingen? Nog voor de zomer? Lukt dat wel? Iedereen vindt er wat van. Duidelijk is dat de mr zal krimpen. Het is de bedoeling om terug te gaan van achttien naar een raad van twaalf leden, de huidige omvang is niet erg handig, want te groot, vinden docenten en ouders. Het personeel mag volgens de reglementen zes kandidaten leveren, maar die zijn er waarschijnlijk niet. Drie ouders zijn er zeker wel. De leerlingen, die nu met zes stuks in de mr zitten, staan te trappelen om de lege plekken van de docenten op te vullen. Dat blijkt tot hun verbijstering niet mogelijk. Echt niet? Echt niet, bezweren de aanwezige ouders en docenten. Dat zoeken ze straks voor de zekerheid nog even na, in de map van het LAKS.

Vijf tips van Jetse van der Meulen

• 

Publiceer de notulen van elke mr-vergadering op de website van school.
• 
Wij hebben een ouder als voorzitter: dat werkt prima.
• 
Zorg dat er elke vergadering één echt belangrijk aspect op de agenda staat.
• 
Houdt het tijdens de vergadering kort, helder en zakelijk.
• 
Zorg voor duidelijkheid over ieders rol en wat je van elkaar verwacht.

Verschenen in Infomr 2/2010

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren