Arbocatalogus basis voor veilig werken

Ook het primair onderwijs heeft nu zijn eigen Arbocatalogus, die voortbouwt op het succes van Arbo-Meester en de SchoolWijzer. Veilig werken staat centraal in de aanbevelingen.
Waar de wet halt houdt omdat die niet te veel in details wil treden, begint de Arbocatalogus. Organisaties van werkgevers en werknemers bieden hierin samen bewezen oplossingen aan voor echte risico's op het gebied van fysieke veiligheid, psychosociale arbeidsbelasting en gezondheid. Het voortgezet onderwijs werkt al een jaar met zo'n catalogus, die voor het primair onderwijs is inmiddels ook op internet verschenen.
In de strijd tegen 'overbodige' regels verdeelt de overheid de Arbowetgeving in twee hoofdmoten. Het rijk regelt in de nabije toekomst alleen nog welk kwaliteits- en veiligheidsniveau geldt voor arbeid in loondienst. De afspraken op detailniveau over de manier om aan de eisen te voldoen, zijn dan een zaak van werkgevers en werknemers.
De cao voor het primair onderwijs verplicht de werkgever om de Arbocatalogus te gebruiken en te overleggen met de medezeggenschapsraad. De AOb vindt dat een belangrijk punt voor de bescherming van werknemers. Werkgevers zijn minder enthousiast, want Arbomaatregelen kunnen geld kosten. Ook in het onderwijs laten werkgevers zien dat zij weinig geven om de bescherming van de eigen werknemers. Het geld dat sommigen steken in een risicopotje kunnen ze beter gebruiken voor preventieve maatregelen. Elke Arbo-ongeval leidt tot hoge kosten van aansprakelijkheidsclaims en ziekteverzuim. Voorkomen is hier op twee onderdelen beter dan genezen.
Arbeidsomstandigheden op school zijn afhankelijk van lokale bijzonderheden: de staat van gebouwen, de wijze van leidinggeven, afspraken met externe partners over dienstverlening, de feitelijke samenstelling van personeel en leerlingenbestand. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad is de eerst aangewezen vertegenwoordiger van de werknemers in deze kwesties. De wms geeft de raad instemmingsrecht op diverse beleidsvoornemens van de werkgever. De arbowet geeft de mr zelfs de ruimte om direct de arbeidsinspectie te benaderen.
Nog meer regels? Nee, de nieuwe Arbocatalogus biedt overzicht en stroomlijnt bestaande afspraken. Doel van de Arbowetgeving blijft bescherming van de werknemers tegen gevaren op het werk, ook al ervaren sommige werkgevers en personeelsleden dit als betutteling en bemoeizucht. De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke taak bij de uitwerking van de afspraken op de eigen school en moet een rol spelen bij de controle op de naleving.
In het primair onderwijs is het gelukt om de oude regels over te brengen naar de nieuwe catalogus. Het goede materiaal van het Vervangingsfonds bestond al: de Arbo-Meester, een officieel goedgekeurde methode voor de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E), en de SchoolWijzer, een reeks handige maatregelen om praktijkproblemen op te lossen. De nieuwe Arbocatalogus PO op internet bevat al deze informatie onder beheer van het Vervangingsfonds. De cao-partners houden toezicht.
De catalogus is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie, maar hij is nog niet volledig op het onderdeel psychosociale arbeidsaangelegenheden (PSA). Hier vallen onder meer werkdruk, agressie en geweld onder.
Ook voor ouders en leerlingen staat interessante informatie in de catalogus, ook al vallen zij niet onder de werking van de Arbowet. De catalogus wil een compleet beeld geven van de risico's die gelden voor iedereen die bij de school betrokken is. Gebruikers kunnen op de website commentaar geven en adviseren waar verdere actualisering nodig is. Zulke punten uit het werkveld komen dan weer bij de cao-partijen op tafel voor nadere afspraken. Wat de AOb betreft, is deze klus zeker nog niet af.

De catalogus is te vinden op www.arbocatalogus-PO.nl en is het best te zien met een moderne internetbrowser

Verschenen in Infomr 2/2008

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren