AOb-betuurders geven tekst en uitleg. 12 vragen over de functiemix

Onvermijdelijk op de agenda van elke medezeggenschapsraad in primair en voortgezet onderwijs: de functiemix. Ondanks voorlichtingsavonden, brochures en artikelen blijken er nog veel vragen te leven bij mr én achterban. De AOb-bestuurders Hélène Jansen en Gijs van Dijk beantwoorden er twaalf.

1. Wij zijn een kleine school met maar 1 vestiging. Mijn bestuur zegt dat de functiemix alleen bedoeld is voor grote organisaties en stelt voor om in harmonie alles bij het oude te laten. Wat kunnen we als mr doen zonder de verhoudingen te verstoren?


"Wijs het bestuur erop dat het de cao moet naleven. Het gaat om de uitwerking van het Convenant Leerkracht waarin afspraken zijn gemaakt over betere beloning en loopbaanmogelijkheden. Daar hoort geld bij. Als het bestuur blijft weigeren, neem dan contact op met de rayonbestuurder via het regiokantoor van de AOb. Die komt natuurlijk ook eerst praten, maar kan uiteindelijk naleving van de cao afdwingen."

2. De raad van bestuur wil graag met ons praten over de criteria voor indeling in een hogere schaal, maar komt niet met voorstellen. Ze willen eerst van ons ideeën horen. Moeten we daar als mr op ingaan? Is er een blauwdruk voor eerlijke beoordelingscriteria?


"Zorg er allereerst voor dat de raad van bestuur en de mr-leden niet in de val trappen om beloningscriteria te verwarren met de invoering van de functiemix. Beloning en beoordeling zijn subjectieve op de persoon gerichte onderwerpen. De functiemix gaat over de inrichting van je school: heb je rekenspecialisten nodig bijvoorbeeld? De werkwijze is niet: dit is een goede collega en dus krijgt die een beter betaalde functie door criteria aan te passen aan de persoon. Het werkt anders: je definieert een nieuwe functie waar gezien de taak en kennisniveau een hogere beloning bij hoort. Vervolgens is dat een vacature waarop iedereen kan solliciteren. Zorg in deze discussie als mr er dus voor dat er sollicitatiebeleid komt en let erop dat de werkgever het goed uitvoert."

3. Moeten we die nieuwe functies dan zelf verzinnen?
"Dat mag, de wet geeft de ruimte om de personeelsgeleding van de mr in overleg met de schoolleiding het eigen functiebouwwerk vorm te geven. Als het accent maar ligt op lesgevende taken. Vanuit de sociale partners zijn er voorbeeldfuncties opgesteld waarin voor het primair onderwijs LB- en LC-functies staan beschreven met de nadruk op lesgeven. Voor het voortgezet onderwijs zijn die er ook voor LC en LD."

4. Onze school heeft al veel LC en LD-functies en daardoor zijn er minder collega's in LB ingedeeld dan volgens de functiemix zou moeten. Wat is dan nu de bedoeling? Mogen nieuwe collega's alleen nog in LB worden ingedeeld?
"Geen enkele school kan al boven de norm zitten, want die is per school vastgesteld. Het begint met de nulmeting, de situatie op 1 oktober 2008. Daar komt de groei bovenop. Kijk dus niet naar de landelijke percentages, er is geen bovengrens en elke school krijgt geld. Er zijn beslist scholen waar 80 procent van de leerkrachten in 2014 in een LD-functie zit."

5. Mijn collega's vinden het heel vervelend dat straks sommigen wel in aanmerking komen voor een LB-schaal en anderen niet. Ze vrezen dat de 'achterblijvers' in LA niet meer meetellen in het team. Hoe kan de mr hierop reageren?
"Let er allereerst op dat de afspraken transparant en helder zijn, voordat de uitvoering begint. Een criterium als kennisniveau hbo-plus of eerstegraads bevoegdheid is objectief. Zorg voor een heldere sollicitatieprocedure met een commissie waar werkgever, personeelszaken en iemand van de werknemers in zit. We adviseren ook afspraken te maken over een verdeling over leeftijdscategorieën bij gelijke geschiktheid. Net als bij elke sollicitatie krijg je afwijzingen. Uiteindelijk bepaalt de werkgever wie het wordt en zo'n nee moet je accepteren."

6. Als iemand eenmaal in LB, LC of LD terecht is gekomen, blijft die collega dan voor altijd in deze hogere schaal zitten of worden de extra kwaliteiten na een tijd opnieuw getoetst?
"Je wordt ontslagen en benoemd in een functie. Dus als je die eenmaal hebt, dan houd je hem, tenzij. Wanneer iemand niet functioneert, kan inhouding van een periodiek, herplaatsing, overplaatsing of ontslag volgen. Dat was al zo en daar verandert niets aan. En iemand in een LA-functie kan nog steeds doorstromen als er een andere functie vrijkomt."

7. De raad van bestuur van onze scholen heeft de gmr als enige om advies gevraagd over de criteria om collega's te beoordelen en dan in te delen in LB, LC of LD. Hebben we daar als mr ook nog iets over te zeggen?
"Het gaat om het brin-nummer van de bekostiging, daar telt de functiemix. Het is verboden om dat geld op bestuursniveau bij elkaar te voegen. De gmr kan wel meedenken als dezelfde functies op meerdere scholen voorkomen. Op schoolniveau gaat het om de vraag: heb je een bepaalde functie nodig? Moet je één rekenspecialist hebben of misschien wel twee? Wat is het meerjarenplan? Dat soort kwesties horen bij het formatieplan op schoolniveau en zijn daarom een zaak van de personeelsgeleding in de mr."

8.Onze raad van bestuur wil de beoordeling en indeling overlaten aan de personeelsfunctionaris op het centraal bureau, aan de hand van een matrix en verslagen van functioneringsgesprekken door de locatiedirecties. Hoe krijgen we dat idee van tafel?
"Laat ze weten dat dit beslist scheve gezichten gaat opleveren en pleit voor het openstellen van vacatures met een nette sollicitatiecommissie. Natuurlijk kun je de ervaringen van leidinggevenden bij de gesprekken betrekken, maar je kunt de functiemix niet invoeren zonder met personeel te praten. Merk je dat de mr tegen dovemansoren praat en dat de verwarring toeneemt, regel dan een voorlichtingsbijeenkomst van de AOb. Want zonder goede informatie, gaat het al snel fout."

9. Als er op Prinsjesdag weer allerlei bezuinigingen over het onderwijs worden uitgestort, kunnen de scholen de functiemix dan nog wel betalen? Of staan collega's straks met een beter salaris voor een klas zonder meubilair en leermiddelen?
"Nee, de cao's worden niet opengebroken zoals minister Plasterk heeft beloofd en het bestuur krijgt dit geld echt uitgekeerd om de leerkrachten beter te belonen. Ze mogen het niet uit de budgetten voor leermiddelen halen, maar ze mogen het evenmin weghalen bij het personeel om in leermiddelen of verbouwingen te steken."

10. Mijn schoolbestuur wil de functiemix langzamer invoeren dan in het Convenant Leerkracht staat, omdat er te weinig geld is. Kunnen we daar als mr mee akkoord gaan?
"Niet doen, want als het bestuur te langzaam is met de invoering, krijgen ze het geld niet. Ze hoeven dit echt niet te proberen, want zowel wij als het ministerie houden ze in de gaten. Elke mr en zelfs elke leerkracht kan op de website functiemix.minocw.nl controleren hoe het op de eigen school verloopt."

11. Wij hebben een hele goede remedial teacher. Kan die ook via de functiemix van LA in LB komen?
"De gelden uit het Convenant Leerkracht zijn alleen bedoeld voor wie meer dan 50 procent voor de klas staat. Interne begeleiders en mensen die met een klein groepje in een lokaal een paar uur goed werk doen, staan niet dag in dag uit voor het bord. Die trucendoos kun je als mr dichtklappen zodra iemand erover begint."

12. Dwingt het convenant ons om echt alle leraren in de bovenbouw een LD-functie aan te bieden of kan iemand in LC ook enkele uren in de bovenbouw draaien?
"De regels dat in de bovenbouw alle functies LD moeten zijn, is een drukmiddel op de besturen. Het was ook een wens van de eerstegraads docenten om het zo te regelen. Het pijnlijke gevolg kan zijn dat sommige leraren alleen in de onderbouw les mogen geven, omdat de school ze in LC of in LB wil houden. Andersom kan het overigens wel: een leraar met een LD-functie kan heel goed werken in de onderbouw."

Nog meer vragen, antwoorden en publicaties over de functiemix zijn te vinden op de 
website van de AOb. www.aob.nl

Verschenen in Infomr 2/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren