Huishoudboekjes van 30.000 tot 120.000 euro

De wet geeft elke (g)mr recht op faciliteiten, maar wat betekenen de voorschriften voor het huishoudboekje? Twee penningmeesters geven inzicht in de werkelijkheid achter artikel 28 van de Wms, dat kantoorvoorzieningen, ondersteuning en werktijd als voorwaarden noemt voor goede medezeggenschap, evenals scholing en de inhuur van externe deskundigen. Verder schrijven de CAO’s voor po en vo bedragen per school voor en de ondergrens van het aantal beschikbare uren binnen de jaartaak voor personeelsleden. Zonder instemming van de personeelsgeleding in de (g)mr valt daar niet aan te morrelen – in theorie.

Norman de Langen is vier jaar penningmeester van de gmr bij de stichting Xpect Primair, waar 20 basisscholen in Tilburg onder vallen. Ze geven werk aan 500 leerkrachten die bijna 6400 leerlingen onderwijzen. Totale gmr-begroting in 2012: € 27.800 


De grootste kostenpost op het A4-tje met de begroting is vervanging van de leden van het gmr-presidium: vier personeelsleden en een ouder. De voorzitter en de secretaris zijn beiden voor 100 uur vrijgesteld van werk op hun eigen school. "En die uren maken ze makkelijk. Ze overleggen met het college van bestuur, de raad van toezicht, organiseren een beleidsrijke avond, komen als presidium apart nog bij elkaar om vergaderingen voor te bereiden." 

Die 200 uur kost € 14.000, voor rekening van de Stichting Xpect Primair, te besteden aan leerkrachten voor de klas. De twee andere presidiumleden zijn minder tijd kwijt: elk staan ze voor € 2300 geboekt. Dan zijn er nog de uitgaven voor een vaste notulist (€ 150 per vergadering, € 1500 op jaarbasis). De school waar de vergadering plaats vindt ontvangt een vergoeding van € 65 per bijeenkomst ('je hebt toch voor veertig man koffie en thee nodig'.) Er is een liefen leedpotje, er staat voor € 500 abonnementen op de begroting en € 750 cursusgeld. Met € 500 reiskosten, € 200 onder de post bedankje ouders, € 500 voor teambuilding en € 3500 voor het organiseren van een beleidsrijke dag, draait deze gmr op een bescheiden budget. Hebben we hier met een penningmeester type Zeeuws Meisje te maken? 

Een beetje wel, zegt Norman de Langen. Hij is een voorzichtige en zuinige boekhouder, beaamt hij. "Het is gemeenschapsgeld, daar moet je verantwoord mee omgaan." Hij wijst op een post van € 300 voor een activiteitenplan die al drie jaar op de begroting staat. "Dat geld gebruiken we steeds niet. Het vloeit dan terug naar de scholen, want ik ga het niet oppotten. Als gmr hebben we geen reserves nodig. Je kunt zeggen: we hebben hier recht op en we maken dus alles op, maar je kunt ook zeggen: we hebben het niet echt nodig. In 2010 had de gmr € 5000 over. Dan is de begroting van 2011 € 2000 lager dan die van het jaar ervoor." 


Kleurkopietjes

De gmr-penningmeester let ook elders in de organisatie op de kleintjes. De mr van zijn school heeft geen aparte rekening voor het eigen budget: "Dan betaal je elke maand weer € 12 aan de bank, dat vind ik onzin. Het geld staat op de algemene rekening en als ik met bonnen kom, wordt het gewoon betaald. We weten als mr precies waar we recht op hebben, dat zetten we altijd in de eerste notulen van het jaar."
Eens zag hij bij een gmr-lid kleurenkopietjes van de notulen op tafel liggen. "Daar heb ik wel een opmerking over gemaakt. Die kleur zie je alleen in het logootje, dat vind ik echt onzin. Je moet kritisch kijken, ook naar jezelf."

Natuurlijk moeten leden altijd bonnetjes indienen als ze geld hebben uitgegeven namens de gmr. "Ik heb er nog nooit één afgekeurd. Weleens vragen over gesteld en als ik het veel vond, of niet wist waarvoor het was. Dat doe ik dan gewoon in het openbaar tijdens de vergadering: kan je dit toelichten. Als het over geld gaat wordt het gauw gevoelig, we willen daarom open en transparant zijn." 


Toelichten en aanvragen

Het gaat bij Xpect Primair allemaal in 'goede verstandhouding', omschrijft De Langen de cultuur. "Als we als gmr klem zouden komen te zitten, dan moeten we met het bestuur gaan praten. Er staat € 750 op de begroting voor een cursus, maar als scholing duurder is en we vinden het echt belangrijk om er naartoe te gaan, dan ben ik ervan overtuigd dat het kan. Als we het maar goed toelichten en tijdig aanvragen." Ook in dat geval gaat hij zuinig met de centen om, zo blijkt. "Een cursus gezamenlijk inkopen is natuurlijk goedkoper. Dus als een mr iets wil op dat gebied, gaat er een mail rond: dit willen we doen, zijn er meer geïnteresseerden? Met mensen van vier of vijf scholen bij elkaar in een groep kun je de kosten delen. Hetzelfde bij een lezing: je betaalt hetzelfde of er nu twintig man in de zaal zitten of honderd. Dan probeer je toch om er honderd bij elkaar te krijgen."
Opereren binnen de grenzen maakt het iedereen gemakkelijk, vindt Norman: "In de CAO staat precies waar je recht op hebt, dus daar hoeft niemand moeilijk over te doen. Dat doet ons bestuur ook niet."Joost Slagboom is penningmeester van de gmr van LMC in Rotterdam, een stichting met 27 scholen in het voortgezet onderwijs. Er werken ongeveer 1200 personeelsleden die les geven aan bijna 9000 leerlingen. Totale gmr-begroting: € 120.000 

In het net opnieuw vastgestelde medezeggenschapsstatuut van LMC-VO is hoofdstuk 4 gewijd aan de faciliteiten. In tien punten staat helder uiteengezet waar de gmr recht op heeft, zoals afgesproken in overleg met het bevoegd gezag. De kosten voor het voeren van rechtsgedingen, de inhuur van deskundigen, het vacatiegeld voor ouders, de klokuren waarvoor de personeelsleden zijn vrijgesteld. "Ter bekostiging van de activiteiten van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt een bedrag ter grootte van 0,2 % van de totale loonkosten ter beschikking gesteld door het bevoegd gezag." Slagboom: "Dat is voor de gmr van LMC rond de € 120.000. Voor de medezeggenschapsraden van de scholen is daarnaast 0,3 % beschikbaar. Daar moet je het in principe mee doen. Bij buitengewone werkzaamheden, ter bepaling aan de gmr en het college van bestuur gezamenlijk, zal in principe bij aanvang afgesproken additionele facilitering plaatsvinden." 


Onbetaalbaar

De 27 scholen kennen als gevolg van samenvoegingen bij onder meer praktijkscholen nu 19 medezeggenschapsraden. "Anders was het echt onbetaalbaar," aldus Slagboom die wijst op de CAO-bepaling over 100 klokuren per mr-lid voor het medezeggenschapswerk. "Ons college van bestuur vond dat onbetaalbaar en wilde niet meer dan 60 uur. Daar zijn we als gmr niet mee akkoord gegaan. Ook omdat veel scholen nog niet eens een mr hadden, dus er veel tijd besteed moet worden aan scholing." 

Er kwam een compromis uit de bus. De standaard urenvergoeding is 60, maar in hun eerste jaar krijgen mr-leden een opslag van 40 uur voor de noodzakelijke scholing. Het tweede jaar zakt dit naar 20 uur en in hun derde jaar kunnen mrleden bij LMC dus 60 uur besteden. De mr-voorzitter en de secretaris staan samen geboekt voor 200 uur opslag in het eerste jaar, wat daarna in twee jaar vermindert naar 120 uur. 

"Het waren stevige onderhandelingen voor ons als dagelijks bestuur", zegt Slagboom. "Het ging hier zeker niet vanzelf. Er is binnen onze stichting sprake van flinke cultuurverschillen tussen de scholen. Gelukkig wilden de meeste directeuren de mr betrekken bij besluiten, maar er zijn ook directeuren van het type: 'ik beslis over mijn eigen school'. Dat is natuurlijk niet zo. Er was echt een brief van het college van bestuur nodig waarin zij stelden: medezeggenschap is wettelijk verplicht, iedereen moet mee." 

Alle mr-leden uit de personeelsgeleding volgen verplicht een cursus om zich ook daadwerkelijk te scholen. Het bestuur heeft uitgesproken dat ook de schoolleiders zich moeten verdiepen in medezeggenschap. 


Speerpunten en prioriteiten

Hoe zit het met een activiteitenplan op bestuursniveau, is dat er? Nee, zegt Slagboom, maar er bestaat wel een soort strategisch beleidsplan waaruit naar verwachting een activiteitenplan gaat voortkomen. "Er ligt zoveel op ons te wachten. We kunnen zelf wel speerpunten vast gaan stellen, maar er zijn altijd problemen die meer prioriteit hebben. Dus dat lukt gewoon niet." 

De gmr houdt geld over en Slagboom oppert om dit te gebruiken voor scholing en eventueel voor de inhuur van een externe adviseur, die eens goed naar de LMC-begroting kan kijken. "Het gaat over rond de € 80 miljoen en het is behoorlijk ingewikkeld. Misschien doen we dat als gmr wel een keer." 

Nu de mr-bekostiging per school plaats vindt kan er enige strijd om de uren en vergoedingen ontstaan, voorziet de penningmeester. "Voor directeuren is het natuurlijk financieel aantrekkelijk om de mr klein te houden. Daar zien we als gmr wel een risico, maar ook onze taak om dat goed aan te sturen. Wij hebben meer ervaring met onderhandelen dan de mr-leden en onze positie is anders. Als mr-lid speelt altijd dat je de verhouding met je eigen directeur goed moet zien te houden, als dagelijks bestuur van de gmr staan we wat sterker in onze schoenen."CAO-vo:

Niet minder dan 100 klokuren voor lid van de mr, niet minder dan 160 uren voor pmr-lid dat ook in de gmr zit. Voorzitter krijgt 150 klokuren extra, secretaris en vice-voorztter 50 klokuren extra. Vijf dagen scholing en vorming per jaar, te verrekenen met de toegekende uren. 


CAO-po:

Lid van de mr krijgt 60 klokuren, als pmr lid ook in de gmr zit wordt dat minimaal 100 uur. Drie dagen scholing per twee jaar. Minimumbudget afhankelijk van aantal leerlingen.

 

Vul ook de enquête in over de faciliteitenregeling in uw mr.

Verschenen in infomr 4/2012

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren