Doe mee bij start passend onderwijs

Hoe vaag en abstract het woord ondersteuningsplanraad ook klinkt, dit medezeggenschapsorgaan bepaalt voor honderden scholen de inzet in passend onderwijs. Zorg dus dat je erbij bent nu het gaat om de statuten en reglementen die de ruimte voor medezeggenschap bepalen, adviseert de AOb.
Het loopt te rommelig bij de invoering van passend onderwijs, dat zoveel mogelijk leerlingen buiten het speciaal onderwijs moet houden door ze extra aandacht te geven op 'gewone' basisscholen. Leerkrachten en ouders krijgen de ruimte niet om mee te praten doordat schoolbestuurders zaken onderling proberen  te bedisselen. De vakbond roept personeel en ouders op om zich daar niet bij neer te leggen en een stem op te eisen.
Passend onderwijs gaat over extra zorg, waarbij een regionaal samenwerkingsverband afspreekt welke taken elke school op zich neemt. Bij het ondersteuningsplan waar dit allemaal in staat hoort medezeggenschap op het niveau waar de beslissingen vallen: het samenwerkingsverband boven de diverse besturen. En omdat alle aangesloten scholen er de gevolgen van ondervinden moeten personeel en ouders hun stem kunnen laten horen in de  ondersteuningsplanraad.
Een ondersteuningsplanraad valt niet samen te stellen door simpelweg een ouder en een personeelslid te halen uit iedere mr of zelfs gmr: de groep zou te groot worden. Hoe het dan wel moet, horen de betrokken besturen te bespreken met een voorlopige ondersteuningsplanraad waarbij elke mr betrokken is. Maar dit verloopt niet overal soepeltjes, constateren trainers van de AOb. "In diverse werkgroepjes zijn personeel en ouders niet gelijkwaardig vertegenwoordigd. Besturen doen hun best om de ondersteuningsplanraden heel klein te houden", constateert adviseur medezeggenschap Marcel Koning. Daar ziet hij een duidelijke reden voor: "Zo'n compact groepje is beheersbaar als het straks gaat om lastige besluiten en het scheelt ook in kosten."

Taken en budgetten
In een goed functionerende ondersteuningsplanraad moeten alle belangen rond passend onderwijs vertegenwoordigd zijn, vindt de AOb: personeel én ouders, speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Levensbeschouwelijke aspecten en regionale accenten kunnen eveneens meespelen bij de samenstelling van de opr. Alle betrokken groepen hebben belang bij de verdeling van taken en budgetten in het passend onderwijs.
De AOb staat niet alleen met deze visie. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft voor de hele sector voorbeeldreglementen en statuten opgesteld met soortgelijke uitgangspunten. Deze volgen de werkwijze en afspraken uit de Wet medezeggenschap op scholen. Toch kan er discussie ontstaan: de wetgever heeft namelijk niet alle onderdelen van de Wms van toepassing verklaard op passend onderwijs, wat vooral tijdens de startfase speelt. Daardoor valt het bijvoorbeeld niet af te dwingen om de voorlopige ondersteuningsplanraad of werkgroep samen te stellen via verkiezingen, zoals bij een voorlopige gmr wel het geval is. Tegelijkertijd moet elke mr van het samenwerkingsverband volgens het ministerie wel betrokken zijn bij de inrichting van de ondersteuningsplanraad. Ook over de noodzakelijke faciliteiten voor medezeggenschap ontstaan hier en daar discussies, waarbij sommige schoolbesturen vinden dat personeel en ouders zich maar moeten schikken naar wat het samenwerkingsverband bedenkt.

Invloed
In een brief aan de Tweede Kamer legt de AOb de vinger op deze knelpunten, met het verzoek om de invloed van leerkrachten bij de opzet van passend onderwijs te steunen. Die oproep vond gehoor bij de kamercommissie voor onderwijs, waar vrijwel alle partijen in april aandacht vroegen voor de positie van leerkrachten en ouders. Staatssecretaris Dekker onderschreef de noodzaak om leerkrachten een stem te geven bij de inrichting van passend onderwijs via de medezeggenschap en kondigde aan dat het ministerie daarop blijft letten. Nog dit jaar moeten besturen, schoolleiders en personeel zichtbaar samenwerken aan de ondersteuningsplannen.
De opr lijkt mogelijk ver van het bed van de doorsnee leerkracht, maar elke school krijgt te maken met een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat het aanbod voor kinderen die extra zorg nodig hebben en hoe de school dat aanpakt. De mr hoort hierover mee te praten.
Wie zich kandidaat wil stellen voor de voorlopige ondersteuningsplanraad of op andere wijze mee wil doen, kan terecht bij de contactpersonen van het samenwerkingsverband waar de school bij is aangesloten. Het ministerie van onderwijs houdt de contactgegevens van deze coördinatoren bij. Ze zijn te vinden op de website www.passendonderwijs.nl en daar staat ook hoe het er momenteel voorstaat met het leerlingenaantal per school en de zogeheten rugzakjes.

Verschenen in infomr 2/2013

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren