Regels, vergoedingen en nieuwe rugzakjes

De voorlopige ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel-Berkel (swv 2501, 102 scholen en 26 besturen in het po, Zutphen en omstreken) kwam onlangs voor de tweede keer bijeen. Tijd om het huishoudelijk reglement en de statuten te regelen en spijkers met koppen te slaan: hoe zit het met de faciliteiten, hoe organiseer je de verkiezingen en wat straks te doen met een vacature in de opr?

"Wie zit hier eigenlijk namens de ouders? En wie hoort er bij de personeelsgeleding?" De vraag wordt gesteld door Klaas Jurjens, die vanuit het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs als begeleider actief is om de opr van dit samenwerkingsverbandtijdig op poten te krijgen. De vopr van swv 2501 bestaat, zoals bijna overal, ook hier uit ouders en personeelsleden die elkaar onderling (nog) helemaal niet kennen.Bij het tellen van de opgestoken handen dient zich meteen een probleem aan: er zijn acht ouders aanwezig en er zijn er maar zes nodig omdat is afgesproken dat de opr straks uit twaalf mensen zal bestaan. Vanuit het speciaal onderwijs is de personeelsvertegenwoordiging op dit moment nog te mager. "Hoe belangrijk vind je het om van alle pijlers een vertegenwoordiger te hebben in de opr?" stelt Jurjens aan de orde. "Moet er iemand namens het speciaal basisonderwijs in? En het speciaal onderwijs?"

Eén van de aanwezigen oppert dat die differentiatie eigenlijk nog niet ver genoeg gaat: zou het niet beter zijn om zowel iemand namens cluster 3 als ook iemand namens cluster 4 in de opr te hebben? Na enige discussie gaat dat laatste toch weer van tafel: "Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zitten gezamenlijk namens de 'zware zorg' in de ondersteuningsplanraad", vindt ook Luuk van Aalst, directeur van het nieuwe samenwerkingsverband. Blijft de vraag staan wat te doen als er – bijvoorbeeld vanuit de personeelsgeleding van het speciaal onderwijs – geen vertegenwoordiger te vinden is voor de opr. Mag die zetel dan worden opgevuld door een personeelslid uit het reguliere onderwijs? Nee, beslist deze vopr. De plekken zijn wat hen betreft 'geoormerkt'. "De samenstelling van zo'n opr is belangrijk. Natuurlijk wil je een plek niet leeg laten dus je moet goed gaan lobbyen en zoeken en zorgen dat je tóch iemand vindt. Maar anders blijft die plek tijdelijk vacant."

Secretariaat
Een punt dat deze avond veel discussie oplevert zijn de faciliteiten. Is die extra ambtelijke ondersteuning voor de opr echt nodig? informeert bijvoorbeeld Luuk van Aalst: "We hebben als swv natuurlijk een secretariaat, dat kan wel wat betekenen op dat gebied."

Faciliteiten zijn in veel samenwerkingsverbanden een hot item, zegt Klaas Jurjens. Het steunpunt komt binnenkort met een aanbeveling op dat terrein, kondigt hij aan en kort na de bijeenkomst staat deze handreiking inderdaad online. Als voorschot noemt hij 80 uur op jaarbasis, gemiddeld twee uur per week, een redelijke inschatting van de benodigde tijd voor een personeelslid dat zitting neemt in de opr. Het swv zou dit moeten compenseren aan de school die een opr-lid afvaardigt. Omgerekend naar werktijdfactor betekent zo'n afspraak een kostenpost van ruim € 28.000 per jaar voor het swv.

Van Aalst gaat het bespreken, zegt hij. Jurjens zet het ogenschijnlijk hoge bedrag nog even in perspectief: "Dat is omgerekend maar anderhalve euro per leerling per jaar voor goede medezeggenschap!" Bovendien, vindt hij: "Je kunt het als school beschouwen als een vorm van detachering. Je kunt bijvoorbeeld een parttimer opplussen voor de uren dat een ander inde opr zit."

Dat er goede faciliteiten voor de personeelsgeleding moeten komen, staat buiten kijf voor iedereen. Binnen de oudergeleding lopen des tandpunten rondom een eventuele vergoeding uiteen, zo blijkt. Een onkostenvergoeding, oké. Maar vacatiegeld? "Je hebt een grote verantwoordelijkheid", vindt één ouder. "Je zit hier namens veel scholen, moet contacten onderhouden, je stukken lezen, je voorbereiden, je bent aanspreekpunt in een regio. Daar mag best iets tegenover staan." Een bedrag van € 75 of € 100 per vergadering met een maximum van € 500 per jaar per ouderlid? De één noemt dat 'bijna onfatsoenlijk': "Een kilometervergoeding vind ik zát. Dit is voor mij maatschappelijke betrokkenheid." Een ander beschouwt een financiële vergoeding als normaal: "Het schept ook verplichtingen."

Voorlopig wordt een maximumvergoeding van € 500 op jaarbasis afgesproken voor de oudergeleding, inclusief reiskostenvergoeding "anders krijg je weer gedoe met bonnetjes." En, constateert één van de ouders: "Je hóeft dat geld niet op te eisen. Alle gevoelens zijn legitiem, iedereen mag voor zichzelf beslissen. Je kunt het geld ook gewoon in het potje van het swv laten."

Knellen
Het swv is al druk bezig om het complete personeelsbestand – en de leeftijden van alle mensen – in beeld te brengen, praat Van Aalst de vopr bij. Dit swv levert de komende jaren geld in om andere regio's tegemoet te komen waar de budgetten lager liggen: "We moeten 1,5 miljoen euro verevenen, dus het gaat ergens knellen." Op de actielijst staat ook het wettelijk voorgeschreven OOGO, op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten in het samenwerkingsverband. Het overleg met alle gemeenten om dit bestuurlijk voor te bereiden is in volle gang. Verder moeten alle 'rugzakken' in het samenwerkingsverband een nieuwe indicatie krijgen, vertelt Van Aalst. "We gaan praten met school en ouders om te kijken: wat heeft welk kind precies nodig aan ondersteuning? We merken soms dat er wat onrust ontstaat: er zijn ouders die twijfelen of hun kind misschien beter af is op het speciaal onderwijs, omdat ze dan zekerder denken te zijn van de juiste ondersteuning voor hun kind. Wij moeten met z'n allen laten zien dat passend onderwijs juist betekent dat het reguliere onderwijs ook de juiste ondersteuning kan bieden."

Marry Potjes: 'Bureaucratie wordt hopelijk minder'

Marry Potjes is remedial teacher bij de stichting pcbo Voorst. Ze zit in de vopr en wil graag deel gaan nemen aan de opr.
"De gmr heeft mij gevraagd om in deze vopr te gaan zitten, omdat ik natuurlijk middenin de zorg zit als remedial teacher. Ik hoop dat door passend onderwijs de bureaucratie in de toekomst minder wordt. Nu is het soms zo dat er over sommige kinderen een enorm pak papier ligt: het zoveelste verslag, het zoveelste onderzoek, het zoveelste overleg. Er ging tot nog toe veel tijd en geld op aan het voorbereidende werk voor die rugzak geregeld was. En dan was het
kind nog steeds niet geholpen. Maar je moet met het kind zelf aan de slag, dat moet het speerpunt zijn: goede begeleiding.
Ik verwacht dat ik in de opr mijn vinger goed aan de pols kan houden. Ik wil daar in de gaten houden hoe voorstellen in de praktijk uitwerken, hoe scholen goede ondersteuning krijgen. En dan niet alleen voor kinderen die niet mee kunnen komen, maar ook voor hoogbegaafden. Voor elk kind moet een passende plek zijn. Als school moet je heel goed samen nadenken en praten over de vraag: wát hebben wij als team nodig om deze kinderen goed op te kunnen
vangen en te begeleiden. Voor sommige kinderen moet de lesstof worden aangepast. Kinderen hebben soms echt een bijzondere gebruiksaanwijzing en dat vraagt voorbereidings- en gesprekstijd van de leerkracht met ouders, met collega's, met deskundigen. Die mogelijkheden moeten er zijn, want de leerkracht moet het straks
wél doen in de klas."

 

Tips:

• Het is handig als de leden van de opr in de oneven jaren aftreden, anders treden bij een zittingsduur van vier jaar de ervaren mensen af in een jaar dat het ondersteuningsplan moet worden goedgekeurd.
• Organiseer de verkiezingen voor een opr digitaal, dat gaat het makkelijkst. Op de site van steunpunt medezeggenschap passend onderwijs staan alle benodigdheden. Bij de verkiezingen zijn de medezeggenschapsraden van de scholen de stemmers die de leden van de opr kiezen.
• Volg ook landelijk de ontwikkelingen rondom passend onderwijs, zodat je dat kunt spiegelen aan wat er in jouw samenwerkingsverband gebeurt.
• Het is handig als de vergadermomenten van bestuur, mr, gmr en opr op het niveau van het samenwerkingsverband, enigszins logisch op elkaar zijn afgestemd.
• Zorg dat je als opr een plek krijgt op de website van het samenwerkingsverband zodat jullie makkelijk te vinden zijn.

Verschenen in infomr 3/2013

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren