Zo beoordeel je een ondersteuningsplan

Boem, paukenslag: daar ligt nu of binnenkort het eerste ondersteuningsplan van jullie samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad is aan zet om er wat van te vinden. Waar moet de opr op letten en wat kunnen de gmr en de mr als achterban bijdragen aan de discussie?

 

Hoeveel tijd hebben we nog?
Als er nog geen ondersteuningsplan ligt, dan is dit het moment om het bestuur van het samenwerkingsverband achter de vodden te zitten. Ook al lijkt de door de wet voorgeschreven 'fatale' datum van 1 februari nog wel wat ruimte te geven, de opr heeft na dat moment van leveren van het voorstel slechts vier weken om het plan te bespreken en te beoordelen. Dat is griezelig kort voor iets nieuws. Ook het bestuur heeft er weinig aan als de opr een halfbakken oordeel moet geven wegens haastwerk.

Kunnen we voorbehouden maken of een deel van het plan afwijzen?
Nee, de opr moet aanpassingen en verbeteringen bereiken via overleg met het bestuur. Daarom is het verstandig meer tijd voor overleg te nemen dan de vier weken in de wet. Als het eindbod van het bestuur op tafel ligt, gaan de vier weken in en in die periode moet de opr met het volledige plan instemmen of dit weigeren. Bij een afwijzend oordeel, voorzien van motivatie, volgt een geschillenprocedure.

Hoe werkt zo'n geschil en kunnen we daarbij alsnog gelijk krijgen?
De geschillenregeling is gelijk aan die voor de mr. Aangezien het om instemming gaat, moet het bestuur van het samenwerkingsverband de stap naar de geschillencommissie nemen. Die beoordeelt of de opr 'in redelijkheid' het plan heeft afgewezen en doet een bindende uitspraak. Voor de behandeling van zo'n geschil is deze keer wederom slechts vier weken tijd beschikbaar: tussen 15 maart en 15 april moet de volledige zaak worden afgehandeld. Alle organisaties die zich met passend onderwijs bezighouden streven er dan ook naar om zo weinig mogelijk geschillen op tafel te krijgen. Wanneer een opr een fiks meningsverschil heeft met het swv-bestuur, kan het net als bij andere onderhandelingen neerkomen op de vraag wie het eerst met de ogen knippert en toegeeft om het conflict te vermijden. Houd er als opr rekening mee dat je deze zaken niet vanzelf wint, ook al heb je sterke argumenten: in diverse andere instemmingsgeschillen oordeelde de geschillencommissie dat een medezeggenschapsraad inderdaad goede redenen had om instemming te weigeren, maar mocht het bestuur het bestreden besluit desondanks uitvoeren omdat er zwaarwegende omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen. Wanneer een geschil onvermijdelijk blijkt, moet de opr zijn argumenten dus zo sterk en zo goed mogelijk naar voren brengen. Dat werkt het best als de raad ruim de tijd heeft gehad om zich in het document te verdiepen.
Vanaf het najaar van 2014 is er minder druk op de ketel en dan kunnen geschillen in een iets vriendelijker tempo worden afgehandeld.

Heeft de opr iets te zeggen over de werkgelegenheid?
Nee, de wijziging van geldstromen door de invoering van passend onderwijs is een feit en de gevolgen daarvan zijn een zaak van de vakbonden en de (g)mr, die instemming moet geven aan het formatieplan per school. Maar de inhoud van het ondersteuningsplan bepaalt natuurlijk wel wat voor personeel er nodig is. Daarom adviseert de AOb elke opr om contact te houden met de vakbonden en elkaars kennis goed te gebruiken voor het gezamenlijke doel: voorkom verlies van expertise en vermijd ontslag van collega's zo veel mogelijk.

Bij welke thema's kan de opr meer betekenen?
Dat verschilt per samenwerkingsverband omdat iedere regio anders is. Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft er een uitvoerige handreiking voor. Op basis daarvan een paar hoofdlijnen waar de opr zich op kan concentreren:

  • Streeft jullie samenwerkingsverband ernaar om zoveel mogelijk taken over de scholen te verdelen of komt er een centrale plek voor gespecialiseerde kennis?
  • Versterkt het swv de opvang op reguliere scholen of streeft het naar een serie kleine scholen voor speciaal onderwijs?
  • Wat zijn de doelen als het gaat om verwijzing naar voortgezet speciaal onderwijs en welke maatregelen neemt het swv tegen wachtlijs- ten en thuiszitters?
  • Komt er een eigen organisatie met personeel op centraal niveau of leent het swv deskundig personeel van de aangesloten scholen? Hoe zit het met ondersteuning voor medische handelingen en aanpassingen aan gebouwen?
  • Waar eindigt de basisondersteuning die elke school biedt en begint de extra ondersteuning die de verantwoordelijkheid is van het samenwerkingsverband?
  • Wat is er nodig om de teams de basisondersteuning te laten bieden?
  • Op welke manier verdeelt het swv de gelden voor extra ondersteuning over de scholen en leidt dat tot rechtvaardige en bruikbare uitkomsten?
  • Is er voldoende begrijpelijke informatie voor ouders beschikbaar?

Heeft de medezeggenschapsraad ook nog iets te vertellen?
Sowieso kiezen de mr-leden de ondersteuningsplanraad en daarbij valt ook op inhoudelijke gronden te beslissen. Die verkiezingen zijn vrijwel overal achter de rug en nu is het een kwestie van uitvoering. Daarbij geldt: de schoolbevolking is de achterban en die heeft recht op informatie. Zorg dus als opr minimaal voor een avond waar mr-leden en andere belangstellenden mee kunnen praten over het ondersteuningsplan voordat de opr zijn instemming geeft. Ook een werkgroep of klankbordgroep van geïnteresseerden kan goede diensten bewijzen, niet alleen nu maar net zo goed in de komende jaren.

Zijn we er na goedkeuring voor vier jaar vanaf?
Theoretisch misschien, maar dan zou jullie school een heel bijzondere zijn. Het passend onderwijs wordt de komende jaren al doende uitgevonden en een jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan en alles daaromheen is dan ook sterk aan te raden. Zo'n update verbetert ook het zicht op de financiële resultaten; met een steeds bijgewerkte meerjarenplanning komt de ondersteuningsplanraad minder snel voor verrassingen te staan.

Moeten we dit allemaal zelf uitzoeken?
Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs stelt gratis adviseurs beschikbaar en heeft veel informatie op de website. Ook de afdeling Scholing van de AOb kan adviseren over passend onderwijs en medezeggenschap, met accent op de positie van het personeel. De AOb geeft tevens maatwerkcursussen over de gevolgen in de klas van de invoering van passend onderwijs.

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
www.aobscholing.nl


Verschenen in infomr 4/2013

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren