Marcel Janse: Samen optrekken, maar ook kritisch afstand houden

Marcel Janse zit in de gmr van Respont: “Mijn collega’s weten me in deze tijd goed te vinden. Als gmr-lid weet ik meer dan gemiddeld over het beleid.”

Hij omschrijft het gmr-werk als 'een feestje'. Marcel Janse, sinds ruim een jaar lid van de gmr van Respont en in het dagelijks leven docent aan het OdyZeeCollege in Kloetinge, vindt het een zeer waardevolle invulling van zijn taakuren, zegt hij. "Dat je naast het lesgeven méér kan betekenen voor de organisatie en je collega's, dat geeft mij een goed gevoel."

Eerlijkheidshalve voegt hij eraan toe dat die naaste collega's niet altijd even geïnteresseerd zijn in wat er in de gmr precies wordt besproken, maar de laatste tijd is dat flink veranderd. "We hebben hier in Zeeland natuurlijk met krimp te maken. Respont heeft een sociaal plan en er is onrust over de effecten van de invoering van passend onderwijs. Dan ben je als gmr-lid degene die meer dan gemiddeld van het beleid af weet en vragen collega's of ik even mee wil kijken en of ik het beleid kan vertalen naar hun persoonlijke situatie."

Taakbeleid

De nieuwe cao primair onderwijs zorgt voor veel onrust onder de collega's: "Vooral de veranderingen in het taakbeleid en de school.vakanties liggen moeilijk. Iedereen legt me het vuur na aan de schenen." Datzelfde merkt zijn collega Willemien Hoekstra, die vanuit Qwestor, de dienst ambulante begeleiding, in de gmr zit. "Ik leg dan altijd nog maar eens uit dat ik maar één stem heb. Ik krijg de laatste tijd heel veel praktische vragen, over de BAPO, de werkkostenregeling; de onderwerpen op onze gmr-agenda komen voor veel collega's nu heel dichtbij."

De leden van de gmr van Respont komen uit alle hoeken van Zeeland naar vergaderingen toe, die afwisselend op één van de aangesloten scholen plaats vinden. Respont heeft 13 scholen, verspreid over de Bevelanden/Tholen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie scholen voor praktijkonderwijs en zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Er werken bij Respont 380 mensen (285 fte) voor 1560 leerlingen. Daarnaast verzorgen medewerkers van de Dienst Ambulante Begeleiding (Qwestor) voor leerlingen in het po, vo en het mbo in heel Zeeland extra ondersteuning.

Tuitende oren

Van de 25 zetels in de gmr zijn er tien vacant; het is vooral moeilijk om ouders/verzorgers van leerlingen in het speciaal onderwijs te vinden voor zo'n bovenschoolse medezeggenschapsraad. Leerkracht Ineke Wijkhuijs is al jaren voorzitter van de gmr en omschrijft zichzelf als 'bevlogen'. Wijkhuijs: "Ik moet er eigenlijk niet aan denken dat ik er ooit uit zou moeten. Toen ik vijf jaar geleden met de gmr begon zat ik echt met tuitende oren, 'waar gáát dit allemaal over?' Nu kan ik langzamerhand overal over meepraten." Respont heeft financieel een paar zware jaren achter de rug en er is flink gereorganiseerd.

Er is nu orde op zaken, vindt Wijkhuijs: "Wat er nu staat, kan betaald worden." Hoekstra nuanceert meteen; "Voor dit jáár, ja. We zijn toch nog steeds bezig met de vraag hoe we het hoofd boven water kunnen houden." Dat heeft overigens weinig met het beleid van Respont te maken, benadrukken de drie: "De krimp in de regio, passend onderwijs: daar heb je geen invloed op, dat komt – deels – 'van boven'. Maar we praten wel graag mee over de keuzes die Respont heeft. Hoe ga je om met detachering en payrolling, met wie willen we gaan samenwerken, wat levert dat op? Hoe pak je een reorganisatie aan, daarover overleggen we met de bonden. Vorige keer is er gereorganiseerd op basis van vrijwilligheid, maar wij kunnen ons voorstellen dat er in een volgende ronde meer gestuurd wordt, gericht op het behouden van kwaliteit." Deze gmr heeft graag een vinger in de pap, dat blijkt uit alles.

In de klei

Binnen Respont is er een open sfeer tussen directie en gmr, vinden Wijkhuijs, Janse en Hoekstra. "We worden goed en tijdig geïnformeerd over de lopende zaken." De voorzitter: "We hebben als gmr ook twee keer per jaar contact met de raad van toezicht, op verzoek van de leden van deze raad zelf; zij willen graag 'de voeten in de klei houden'."

Ineke Wijkhuijs: "We worden in een vroeg stadium meegenomen door de leiding, krijgen stukken op tijd, er is tussentijds vaak nog informeel contact van de beide gmr-voorzitters met de voorzitter van het college van bestuur, de lijntjes zijn hier kort. Wat we zeggen wordt gehoord en meegenomen en we worden er niet op aangekeken. We trekken echt samen op." Dat kan tevens een valkuil zijn, beseffen ze alle drie. "Als gmr moet je natuurlijk altijd wél die stap naar achteren even doen: je moet afstand blijven houden. Er kan loyaliteit zijn, maar als gmr heb je de taak om kritisch te zijn, daar moet je alert op blijven."

Voor het gmr-werk staat 40 uur per jaar, één uur per week in z'n normjaartaak, zegt Marcel, maar hij vindt dat bij lange na niet genoeg. Het doorlezen van de stukken voor een vergadering vergt zeker 3 à 4 uur, de gmr vergadert dit jaar minimaal 7 keer. "Je wilt het goed doen, je kunnen verantwoorden naar je achterban, dingen niet zomaar laten gebeuren en alert zijn op de keuzes die de stichting wil maken."

Harmonisering

De vergadering van deze avond staat bijna helemaal in het teken van de nieuwe cao primair onderwijs en de vertaalslag die Respont wil maken wat betreft het taakbeleid. Respont heeft te maken met twee cao's, de cao po voor het sbo en het (v)so en de cao vo voor het praktijkonderwijs. Respont streeft naar 'harmonisering' van de arbeidsvoorwaarden binnen de stichting. De maatregelen in de nieuwe cao die de werkdruk in het po moeten verminderen (40 werkweken van 40 uur), leiden bij al het personeel en dus ook binnen de gmr, tot veel onrust en onbegrip.

"Maar dit is een van de afspraken waarmee de bonden namens jullie hebben ingestemd", benadrukt Marco Westerhout namens het stafbureau, terwijl hij de dikke cao in zijn hand heeft. Respont heeft op basis van de nieuwe cao en de wens tot harmoniseren van het taakbeleid een eigen 'kader' opgesteld. Een element daarvan is de plaatsgebonden uitvoering van het werk. Het voorstel is dat werknemers op hun werkdagen op school aanwezig zijn van 08.15 tot 16.15 uur met daarin opgenomen een pauze van een half uur tussen 10.00 en 14.00 uur. Dat voorstel valt niet goed: "Het is een harnas waar we in worden gedwongen."

Dat is niet de bedoeling, licht cvb-voorzitter Theo Hut namens het bestuur toe: "Op schoolniveau kun je het aanpassen, rekening houdend met de lestijden van de school, zodat je een werk.bare situatie krijgt." Bespreekpunt is het inplannen van een pauze, de ervaring is dat dat lastig te regelen is in de praktijk van alledag.

Hut: "We willen een aantal dingen Respontbreed beter op elkaar afstemmen, ook omdat er soms personeel schuift van de ene naar de andere school. Dan is het beter dat binnen één stichting dingen niet overal anders zijn afgesproken. Maar iedere school, elk team, elke directeur heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Op schoolniveau moet kritisch gekeken worden naar de omvang en de hoeveelheid van de taken die naast het lesgeven nog uitgevoerd kunnen worden. Misschien kun je niet alles blijven doen wat je altijd deed."

Meteen volgt de voorspelbare reactie: 'Moeten we de Kerstviering en Sinterklaas dan maar afschaffen?' Hut: "Dat is niet aan mij. Misschien kunnen ouders/verzorgers taken overnemen." Ook die opmerking valt niet helemaal goed, maar Hut houdt voet bij stuk: "Jullie zijn allemaal professionals. Praat erover. Maak keuzes."

Dat zijn 'kader' als een harnas wordt opgevat, zit hem duidelijk niet lekker. Misschien scheelt het als het stuk een 'richtlijn' gaat heten, oppert de gmr. Ineke Wijkhuijs: "Het ervaren van werk.druk heeft ook te maken met het gegeven of je als werknemer de vrijheid hebt om het één en ander zelf in te vullen." Hut laat zich zien als een bestuurder die wil weten hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. "Laten we het nu punt voor punt even nalopen, dan weet ik precies waar jullie pijn zit."


Tips van deze gmr:

• Bereid de stukken voor de vergadering goed voor, zodat je weet waar het over gaat en je daarover een mening kunt vormen.
• Zorg dat je als gmr-lid goed op de hoogte bent van je rechten en verantwoordelijkheden.
• Stel je als gmr-lid betrokken op, maar blijf kritisch kijken naar wat er speelt en gebeurt binnen de organisatie.
• Houd als gmr-lid goed contact met je collega's, zodat je weet wat die mensen bezighoudt.
• Lidmaatschap van de gmr geeft een extra, waardevolle dimensie aan je dagelijks werk.

 

Verschenen in infomr 2/2015

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren