Voorzichtig aan met de personeelscarrousel

Het lijkt handig en praktisch, de vrijheid om personeel over te plaatsen van de ene school naar de andere. Maar in de praktijk zitten daar wel wat haken en ogen aan, merkt de AOb nu de carrousel van leerkrachten op allerlei plekken begint te draaien.

Het onderwijs staat bepaald niet bekend als een sector met veel arbeidsmobiliteit: leerkrachten werken vaak lang op één en dezelfde school en staan soms jarenlang voor dezelfde groep. Maar vooral in regio's met krimp, verwachten besturen momenteel meer flexibiliteit van het personeel. Bij kwantitatieve boventalligheid vinden zij het handig als personeel kan ver.schuiven van de ene school naar de andere. Bij een herplaatsing is het van belang om criteria vast te stellen: wie schuift waar naar toe en waarom? Her en der komt dat punt aan de orde voor de personeelsgeleding van de betrokken medezeggenschapsraden.

Overplaatsing geldt soms niet alleen voor de groepsleerkracht, ook de 'directeurencarrousel' duikt al op. Een draaimolen dus, waarin je als personeelslid rondgezwierd wordt en uit moet stappen op de tijd en plaats die het bestuur goed uitkomt. Om krimp en groei soepeltjes op te kunnen vangen werken veel scholen en besturen al met een flexibele schil van tijdelijke arbeidskrachten of een uitgebreide (bovenschoolse) vervangerspool.

Sinds enige tijd is het begrip 'carrousel' erg populair, constateert Perry van Liempt, AOb-consulent voor medezeggenschapsraden in de regio Zuid. Af en toe een frisse wind, mensen die verkassen, goed mobiliteitsbeleid is natuurlijk positief, stelt hij. "Maar iedereen moet zich natuurlijk wel aan de cao houden. Die biedt genoeg mogelijkheden in artikel 10.6 voor het primair onderwijs en 18.4 voor het voortgezet onderwijs."

Instemming

Wanneer er financiële redenen zijn voor verschuivingen, is het natuurlijk alleen maar goed als het bestuur mensen aan het werk kan houden. Bij problemen op een school is het ook fijn als elders een functie onder hetzelfde bestuur beschikbaar komt die tot ieders tevredenheid is. Van Liempt: "In principe moet er natuurlijk instemming zijn van een werknemer, behalve als er sprake is van formatietekort, een conflictsituatie, disfunctioneren of als de overplaatsing op advies van de arbo- of bedrijfsarts gebeurt bijvoorbeeld. Er is niks tegen vrijwillige mobiliteit. Maar afdwingen is een heel ander verhaal."

Van Liempt kreeg onlangs te maken met een bestuur in het primair onderwijs dat de 'directeurencarrousel' wil invoeren. "Daarin wordt dan afgesproken dat alle directeuren, bijvoorbeeld eens in de vijf jaar, van plek wisselen. Een enorme stoelendans, waarvoor de instemming van de gmr verplicht is."

Waarbij je je als gmr overigens goed af moet vragen of je die wel wilt geven, zegt Van Liempt. "Wat betekent zo'n stoelendans voor de continuïteit op scholen?" En ook al heeft de gmr instemming aan dergelijk mobiliteitsbeleid verleend, dat wil nog niet zeggen dat directeuren zomaar op een andere stoel kunnen gaan zitten, benadrukt hij. "Een directeur gaat van één school weg en komt te werken op een andere school. Daarmee is duidelijk dat het geen zaak is voor de gmr, want die gaan volgens artikel 16 lid 1 van de Wet medezeggenschap op scholen over aangelegenheden die van belang zijn voor álle scholen of voor de meerderheid van scholen, in de plaats van de medezeggenschapsraad van die scholen."

Maar het is de mr van een school die adviesrecht heeft bij aanname en vertrek van de schoolleiding. Zo staat het in de Wms, artikel 11.h en in uitspraken van de geschillencommissie is dat bevestigd. Van Liempt: "Aanstelling of ontslag schoolleiding moet aan de mr worden voorgelegd. In de praktijk wordt die stap weleens overgeslagen en mr-leden weten soms niet dat ze recht hebben om daar advies over uit te brengen." Van Liempt benadrukt dat afspraken over een directeurencarrousel de rol van de mr niet uitschakelen. "Als je dat als bestuur wilt, is het altijd een tweetrapsraket: instemming van de gmr is nodig met het beleid, en daarna advies van de betreffende mr per benoeming. Die kan vinden dat de continuïteit op school in het geding is bijvoorbeeld." Veel medezeggenschapsraden nemen genoegen met een plek in de benoemingsadviescommissie als er een functie in de schoolleiding vrij komt, weet Van Liempt. "Maar dan denk je er te licht over. En dat geldt zowel voor de mr als voor de directeur." 

Mr-advies legt gewicht in de schaal

In het voorjaar van 2014 kreeg de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS een adviesgeschil omtrent ontslag en aanstelling van een directeur voorgelegd. De betrokken mr vond dat het bevoegd gezag te lichtvaardig met de negatieve adviezen van de mr omtrent het ontslag en de aanstelling was omgesprongen. Voor het ontslag gold dat niet, oordeelde de commissie uiteindelijk, nadat alle stukken waren gelezen en de partijen waren gehoord. Het bevoegd gezag had dat ontslag uitgebreid toegelicht en de mr zelfs nog uitgenodigd voor een gesprek over de redenen, maar de mr wees dat voorstel af. "Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid in afwijking van het advies van de mr tot zijn besluit kunnen komen."
Maar wat betreft de benoeming van de nieuwe directeur, had de mr helemaal gelijk, vond de commissie. "De adviesaanvraag en de nadere motivering bieden nauwelijks inzicht in de overwegingen van het bevoegd gezag." Eindresultaat: het ontslagbesluit kon in stand blijven, maar het benoemingsbesluit van de nieuwe directeur niet.

Verschenen in infomr 2/2015

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren